සුභානි 5


995928_384087885047514_1166944470_n

5 ත් බලන්න මචාලා

Read the rest of this entry »

ප්‍රතිචාර 22

මගේ wife 7


 

1794681_468492989940485_1960454308_n

මෙන්න 7 බලන්න

Read the rest of this entry »

ප්‍රතිචාර 28

මම කැම්පස් එකේදි ගත්ත සැප 4


1922282_302435206570398_697142095_n

Read the rest of this entry »

ප්‍රතිචාර 9

කුමුදු s’ story


431169_225144167582393_442046331_n

මෙන්න තවත් සුපිරි කථාවක් බලන්නන. කලින් ගිය Campus story එකේ 2 වන කොටස.

Read the rest of this entry »

ප්‍රතිචාර 16

සුභානි 4


1527073_571170442959437_1844864818_n

මෙන්න 4 වන කොටසත් ටිකක් කොටයි හොදයි.

Read the rest of this entry »

ප්‍රතිචාර 21

අන්කල් ගේ ගෙදරදි


17

මෙන්න තවත් අලුත් කථාවක්. මෙක එවුවේ කමනි කියලා කෙනෙක්.

Read the rest of this entry »

ප්‍රතිචාර 17

password එක ගැනයි මේ


site එකේ privacy එක ගැන හිතලා අපි පරණ කථා ටික protect කරලා තියෙන්නේ. mail කරලා තියන අයට තව මාසයකින් reply කරන්නම්.

ප්‍රතිචාර 31

ආරක්ෂිත: Campus ආතල් අවසාන කථාව


This content is password protected. To view it please enter your password below:

ප්‍රතිචාර 7

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 795 other followers